Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 633

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek na PR práce se zaváděním ZPS na území Městské části Praha 3 a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek na PR práce spojené se zaváděním ZPS na území Městské části Praha 3, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. BTL Below The Lines, s. r. o., Helichova 458/1, 118 00 Praha 1, IČO 26131757
2. B.I.G.-Prague, spol. s r. o., Opletalova 53,55, 110 00 Praha 1, IČO 49356712
3. Visual Tech, s. r. o., Počernická 96, 100 00 Praha 10, IČO 26122332
4. PREVIA CR s. r. o., Trojanova 1/1954, 120 00 Praha 2, IČO 63985349
5. Ixxxxxxxxxx - 4JAN, Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, IČO 63043688

II.  u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OK
2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
1. MUDr. Marek Zeman (Milena Kozumplíková)
2. Pavel Hurda (MUDr. Eva Rusová)
3. Ing. Daniel Reisiegel (Jaroslav Brabec)
4. Jan Plíva (Ing. Bohuslav Nigrin)
5. Michal Kucián (Vlasta Vrabcová)

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části