Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 632

k vydání 9. čísla Novin radnice

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
smlouvu na vydání 9. čísla Novin radnice s agenturou PREVIA CR s. r. o., Trojanova 1/1954, Praha 2, IČO 63985349 v ceně do 155 876 Kč, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat smlouvu na dodávku příštího čísla Novin radnice na zasedání RMČ dne 15. 10. 2003

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části