Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 631

k ukončení nájmu nebytového prostoru Lupáčova 18/864, Praha 3 s nájemcem Sukův komorní orchestr, s. r. o., dohodou ke dni 31. 10. 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Sukova komorního orchestru, s. r. o., o ukončení nájmu nebytového prostoru Lupáčova 18/864, Praha 3 dohodou ke dni 31. 10. 2003

II.  s o u h l a s í
s ukončením nájmu nebytového prostoru Lupáčova 18/864, Praha 3, s nájemcem Sukův komorní orchestr, s. r. o., dohodou ke dni 31. 10. 2003

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. vypracovat dohodu o ukončení nájmu
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat dohodu o ukončení nájmu
3. vedoucí OBNP
3.1. vypsat výběrové řízení na tento nebytový prostor

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části