Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 630

k optimalizaci sítě stanovišť lékařské služby první pomoci na území Hlavního města Prahy

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 5 z mimořádného jednání sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 13. 10. 2003 a doporučení komise k optimalizaci sítě LSPP

II.  s o u h l a s í
s optimalizací sítě stanovišť lékařské služby první pomoci v Hlavním městě Praze a předpokládá zvýšení kvality a odborné úrovně takto poskytované zdravotní péče, aniž by byla dotčena dostupnost služby pro občany Městské části Praha 3

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. sdělit stanovisko Městské části Praha 3 Radě zastupitelstva Hlavního města Prahy

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části