Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 629

k žádosti Konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Praha 3, Lupáčova 1/1200 o přizvání PhDr. Petra Klímy, ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Praha 3, Lucemburská 40, jako odborníka s hlasem poradním

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Praha 3, Lupáčova 1/1200 o přizvání xxxxxxxxxx, ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Praha 3, Lucemburská 40, jako odborníka s hlasem poradním

II.  s o u h l a s í
s přizváním xxxxxxxxxx, ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Praha 3, Lucemburská 40, k jednání Konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Praha 3, Lupáčova 1/1200, jako odborníka s hlasem poradním

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části