Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 627

ke zrušení výběrového řízení na poskytování telekomunikačních služeb v pevných telekomunikačních sítích

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek

II.  r u š í
v souladu se zadávacími podmínkami výběrové řízení na poskytování telekomunikačních služeb v pevných telekomunikačních sítích

III.  u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. oznámit zrušení soutěže zúčastněným firmám

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části