Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 626

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 ve výši 35 tis. Kč

II.  u k l á d á
1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
1.1. převést 35 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části