Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 625

k úpravě rozpočtu výdajů roku 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
úpravu rozpočtu výdajů Městské části Praha 3 na rok 2003 o účelovou dotaci ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté prostřednictvím usnesení RHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části