Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 622

k návrhům kupních smluv o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 3914/1 a pozemku parc. č. 3914/3 v k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
návrhy kupních smluv o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 3914/1 a pozemku parc. č. 3914/3 vše v k. ú. Žižkov, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše citované smlouvy

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části