Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 610

k uložení listin do základního kamene radnice

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s tím, aby přiložené listiny a další artefakty (např. platné peníze apod.) byly uloženy do kovové schránky spolu s kopií Pamětní listiny z r. 1881 a ostatními pamětihodnostmi z doby výstavby radnice a byly vráceny zpět do základního kamene

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. zajistit realizaci usnesení

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části