Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 609

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví obytného domu čp. 1370 na pozemku parc. č. 2805, pozemku parc. č. 2805 a parc. č. 2806/1, vše k. ú. Vinohrady

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví obytného domu čp. 1370 na pozemku parc. č. 2805, pozemku parc. č. 2805 a parc. č. 2806/1, vše k. ú. Vinohrady, - s vypuštěním článku VII.4., který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše citovanou smlouvu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části