Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 608

k vydání 9. čísla Novin radnice

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na vydání 9. čísla Novin radnice s agenturou PREVIA CR s.r.o., Trojanova 1/1954, Praha 2, IČO: 639853349 v ceně do 155 876 Kč

II.  u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty
1.1. předložit smlouvu na dodávku příštího čísla Novin radnice na zasedání Rady městské části dne 15. 10. 2003

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části