Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 607

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Komplexní dodávka měsíčníku Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek

  • výběr firmy na Komplexní dodávku měsíčníku Městské části Praha 3, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
PREVIA CR, s.r.o., Trojanova 1/1954, 120 00 Praha 2

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. oznámit výběr nejvhodnější nabídky zúčastněným firmám
1.2. oznámit vyřazené firmě její vyřazení ze soutěže
1.3. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat příslušnou smlouvu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části