Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 606

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Světelná vánoční výzdoba Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek

  • výběr firmy na Světelnou vánoční výzdobu Městské části Praha 3, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  v y b í r á
nejvhodnější nabídku firmy:
MK-mont illuminations, s.r.o., Průmyslová 6, 431 51 Klášterec na Ohří – varianta B

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OÚR
1.1. oznámit výběr nejvhodnější nabídky zúčastněným firmám
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat příslušnou smlouvu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části