Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 603

k odvolání p. Mgr. Jana Šmída z funkce člena komise obchodu a služeb Rady městské části a jmenování pí Kamily Mirovičové do funkce člena komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost p. Mgr. Jana Šmída o uvolnění z funkce člena komise obchodu a služeb Rady městské části, která je přílohou tohoto usnesení

II.  o d v o l á v á
p. Mgr. Jana Šmída z funkce člena komise obchodu a služeb Rady městské části na jeho žádost

III.  j m e n u j e
paní Kamilu Mirovičovou do funkce člena komise obchodu a služeb Rady městské části

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části