Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 602

k návrhu na pořízení změny územního plánu ”Změna funkčního využití pozemků č. parc. 3057 a 3058 k. ú. Žižkov"

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části ze dne 25. 8. 2003

II.  s c h v a l u j e
pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy u jejich pořizovatele SÚRM MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1.1. písemně požádat o uvedenou změnu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části