Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 601

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 4. 9. 2003 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou paní xxxxxxxxxx

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 65, 1 + 0, I. kategorie v 5. patře DPS Krásova 4, na dobu neurčitou s paní xxxxxxxxxx (osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části