Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 586

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. Osobní účast
2. Žádost o směnu bytu
3. Žádost o přisloučení
4. Žádosti o souhlas s umístěním sídla firmy
5. Žádost o společný nájem bytu
6. Žádost diplomatického servisu
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části