Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 584

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 17 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 22. 9. 2003

II.  s c h v a l u j e
doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části
1. výběrové řízení č. 169
2. žádost o přidělení nebytového prostoru – Olšanská 7 přidělena SKM Praha 3, a.s. za nájemné 1 300 Kč/m2/rok
3. žádost o prodloužení nájemní smlouvy
4. Olšanská 7 – nájemné
5. žádosti o změnu nájemní smlouvy
6. ukončení nájmu, výpovědi
7. reklamy, vývěsky
8. právní záležitosti
9. kryty CO
10. Roháčova 24 – 26 – provozovna veřejného stravování - s tím, že bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou za podmínek maximální ceny 1 oběda 38 Kč, provozní doby do 19.00 hodin a nájemné 1 400 Kč/ m2/rok
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části