Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 583

k zápisu arch. Františka Skřípka do Knihy cti Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
se zápisem xxxxxxxxxx do Knihy cti Městské části Praha 3
“U příležitosti životního jubilea”

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. zajistit realizace slavnostního zápisu

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části