Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 581

k rozborům hospodaření Městské části Praha 3 za 1. pololetí roku 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
rozbory hospodaření Městské části Praha 3 za 1. pololetí roku 2003 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. seznámit s rozborem hospodaření Městské části Praha 3 za 1. pololetí roku 2003 předsedy politických klubů

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části