Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 779

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek Poskytování telekomunikačních služeb v pevných telekomunikačních sítích

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek – výběr firmy na poskytování telekomunikačních služeb v pevných telekomunikačních sítích, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  v y b í r á
nejvhodnější nabídku formy Pragonet, a. s. se sídlem Korunní 98, Praha 10

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OHS
1.1. oznámit výběr nejvhodnější nabídky zúčastněným firmám
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat příslušnou smlouvu

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části