Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 747

ke stanovení hodinové sazby Lékařské služby první pomoci pro Prahu 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. stanovisko sociální a zdravotní komise Rady městské části, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. výsledek jednání tajemnice úřadu Mgr. Andrey Barešové a zástupce starosty MUDr. Marka Zemana s lékaři, který je uveden v příloze č. 2 tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
1. se stanovením hodinových sazeb Lékařské služby první pomoci pro Prahu 3 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. s uzavřením pracovních smluv na dobu určitou 1 rok, tj. do 31. 12. 2004

III.  u k l á d á
1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
1.1. realizovat toto usnesení

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části