Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 745

k žádostem Domovního družstva Bořivojova 3/2432, Družstva vlastníků domu Buchovcova 1/1731 Praha 3 a Družstva Kouřimská 16 o uzavření dohody o zániku věcného předkupního práva k nemovitostem

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

  • žádosti Domovního družstva Bořivojova 3/2432, Družstva vlastníků domu Buchovcova 1/1731 Praha 3 a Družstva Kouřimská 16 o uzavření dohody o zániku věcného předkupního práva k nemovitostem, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení
  • usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 61 ze dne 27. 11. 2003, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
nesouhlasit
1. s uzavřením dohody o zániku věcného předkupního práva k nemovitostem s Domovním družstvem Bořivojova 3/242, Družstvem vlastníků domu Buchovcova 1/1731 Praha 3 a Družstvem Kouřimská 16
2. s povolováním vyjímek z kupních smluv, uzavřených v rámci I. etapy privatizace bytového fondu, týkajících se zániku předkupního práva

uložit
1. Výboru pro privatizaci bytového fondu
1.1. nezabývat se žádostmi o zániku předkupního práva před lhůtou sjednanou v kupních smlouvách uzavřených v rámci I. etapy privatizace bytového fondu

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části