Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 744

k darovací smlouvě z grantového a podpůrného fondu – rozšíření článku II. bodu c)

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
rozšíření článku II. bodu c) darovací smlouvy z grantového a podpůrného fondu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části