Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 743

k úpravě rozpočtu běžných výdajů roku 2003

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské části na rok 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části