Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 741

k mimořádným odměnám ředitelů kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
mimořádné odměny ředitelů kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3

II.  s o u h l a s í
s vyplacením mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací Městské části Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení
pí xxxxxxxxxx
za aktivní přístup při realizaci oprav a rekonstrukce Koncertní a výstavní síně
pí xxxxxxxxxx
za úsilí v práci se sponzory a za pozitivní hospodaření se svěřenými prostředky
pí xxxxxxxxxx
za enormní úsilí při realizaci nových projektů k podnícení aktivit mládeže

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. zajistit vyplacení odměn

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části