Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 740

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části ze dne 25. 11. 2003 k poskytnutí finančních prostředků na sociální účely na základě předloženého požadavku

II.  s o u h l a s í
s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního
1. SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, základní org.
Ing. J. Hamliš, předseda
Praha 3, Biskupcova 25: 22 000 Kč
2. INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAHRADA V PRAZE 3
Pavlína Pospíšilová, sociální pracovnice
Praha 3, U Zásobní zahrady 8: 5 000 Kč
3. OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV PRAHA 3
Zuzana Novotná, ředitelka
Praha 3, Pod Lipami 44/2570: 10 000 Kč
4. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3
PhDr. Jan Ritz-Radlinský, ředitel
Praha 3, Roháčova 26/268: 30 000 Kč
5. EMAUZY ČR
Pavel Benda, vedoucí emauzského domu
383 01 Prachatice, Děkanská 31: 6 000 Kč
Celkem 73 000 Kč

III.  n e s o u h l a s í
s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního
1. MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE
PaedDr. Miroslav Luczka, ředitel
128 00 Praha 2, Palackého nám., podchod metra B

IV.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části