Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 739

k dodatku č. 5 ke smlouvě č. S/0215/98 s majiteli o strpění přístupu veřejnosti na pozemkovou parcelu č. 4166/4 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
dodatek č. 5 ke smlouvě č. S/0215/98 s majiteli o strpění přístupu veřejnosti na pozemkovou parcelu č. 4166/4 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedený dodatek

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části