Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 738

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o zajištění údržby zeleně na pozemcích č. parc. 1751 a 1754/1, k. ú. Žižkov, Olšanské náměstí, s xxxxxxxxxx, Ke Krči 1061/41, Praha 4, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedenou smlouvu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části