Usnesení rady ze dne 30. 7. 2003 č. 486

k vydání prázdninového čísla Radničních novin

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na vydání prázdninového čísla Radničních novin s agenturou PREVIA CR s. r. o., Trojanova 1/1954, Praha 2, IČO 63985349 v ceně do 220 000 Kč

II.  u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty
1.1. předložit smlouvu o komplexní dodávce prázdninového čísla Radničních novin na zasedání Rady městské části dne 20. 8. 2003
1.2. termín doručení Radničních novin občanům Prahy 3 ve smlouvě stanovit nejpozději na 29. 8. 2003

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části