Usnesení rady ze dne 30. 7. 2003 č. 484

k návrhu změny zásad pro zřizování Zón placeného stání na území hlavního města Prahy (návrh změny přílohy č. 1 k usnesení Rady ZHMP č. 1026 z 27. 10. 1998)

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s navrženou změnou zásad pro zřizování Zón placeného stání na území hlavního města Prahy umožňující provozovat zónu placeného stání na území Městské části Prahy 3 přímo Městskou částí Praha 3 nebo prostřednictvím jí vybrané organizace dle přílohy č. 1, která tvoří přílohu tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1.1. zaslat schválený návrh Radě Zastupitelstva hl. m. Prahy

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části