Usnesení rady ze dne 30. 7. 2003 č. 483

k provedení řemeslných prací v kancelářích 1. p., Havlíčkovo nám. 9

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s provedením řemeslných prací v kancelářích 1. p., Havlíčkovo nám. 9 v kancelářích č. 116, 117, 118, 120, 124, 125, 125a a kancelář č. 119 – kancelář starosty takto:
- nátěry dveří 42 720 Kč bez DPH
- nátěry radiátorů a rozvodů 11 500 Kč bez DPH
- renovace parket a obvodových lišt (k. č. 119) 14 768,30 Kč bez DPH
Celkem: 68 988,30 Kč bez DPH

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OHS
1.1. zajistit realizaci uvedených činností

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části