Usnesení rady ze dne 30. 7. 2003 č. 478

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek Komplexní úklid budov Úřadu městské části Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr firmy na komplexní úklid budov Úřadu městské části Praha 3

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
TEST, s. r. o., Slezská 96, Praha 3, 130 00

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OHS
1.1. oznámit výběr nejvhodnější nabídky zúčastněným firmám
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
1.3. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části