Usnesení rady ze dne 30. 7. 2003 č. 477

k výzvě dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 3 a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. se zněním výzvy dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr firmy zajišťující ostrahu objektů Úřadu městské části Praha 3, uvedené v příloze tohoto usnesení
2. se zasláním výzvy těmto firmám:
1. REI, s. r. o., Prokopova 164/12, Praha 3, 130 00, IČO 48593681
2. SECURITAS ČR, s. r. o., Českobratrská 1, Praha 3, 130 00, IČO 43872026
3. TOP security, s. r. o., Jana Želivského 9, Praha 3, 130 00, IČO 26511339
4. CD Profesional security agency, s. r. o., Lucemburská 4, Praha 3, 130 00, IČO 25712713
5. WESTPOINT a. s., Slezská 65/A, Praha 3, 130 00, IČO 25635603
6. ERPA Security, s. r.o., Sezemínská 2028/1, Praha 5, 155 00, IČO 25696017
7. ADT Security Center, s. r. o., Čistovická 250/9, Praha 6, 160 00, IČO 25690787
8. SISTEL International, s. r. o., Podlipného 8, Praha 8, 180 00, IČO 15886832
9. AZ Security Group, s. r. o., Komunardů 30, Praha 7, 170 00, IČO 25756605
10. G.Fox-Securite servise, s. r. o., Generála Klapálka 1539, Kladno, 272 01, IČO 18620302

II.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
Reisiegel Daniel Ing. (Český Milan)
Zeman Marek MUDr. (Kozumplíková Milena)
Kucián Michal (Plíva Jan)
Barešová Andrea Mgr. (Pecha Ondřej Bc.)
Polanecký František (Louša Jiří Ing.)

III.  u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám
1.2. oznámit jmenovaným členům komise pro posouzení a hodnocení nabídek jejich jmenování, datum a čas konání komise

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části