Usnesení rady ze dne 4. 6. 2003 č. 351

k závěrečnému účtu městské části za rok 2002

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. se závěrečným účtem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v němž jsou obsaženy údaje o plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operacích, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy a zprávy auditora
2. s celoročním hospodařením za rok 2002 bez výhrad

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
1. schválit
závěrečný účet dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. souhlasit
s celoročním hospodařením bez výhrad

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části