Usnesení rady ze dne 4. 6. 2003 č. 350

k návrhu přísedících pro Obvodní soud Praha 3 – volební období 2003 - 2007

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh přísedících pro Obvodní soud Praha 3

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
zvolit
přísedící pro Obvodní soud Praha 3 – Mgr. Simona Šulcová

III.  n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
zvolit
přísedící pro Obvodní soud Praha 3 – Zdeněk Císař
JUDr. Ivan Kulíšek
Petr Řeřábek

IV.  u k l á d á
1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
1.1. předložit návrh přísedících pro Obvodní soud Praha 3 Zastupitelstvu městské části
2. vedoucí OOS
2.1. zajistit pozvání navržených přísedících

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části