Usnesení rady ze dne 4. 6. 2003 č. 347

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
změnu úplného znění zřizovací listiny

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části