Usnesení rady ze dne 4. 6. 2003 č. 344

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
změnu úplného znění zřizovací listiny

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části