Usnesení rady ze dne 18. 6. 2003 č. 421

k odměnám za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
1. odměny za výkon funkce
- členům představenstva ve výši 15 000 Kč měsíčně
- členům dozorčí rady ve výši 9 000 Kč měsíčně
s platností od 1. 7. 2003

2. poskytování náhrad cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/92 Sb. v platném znění a úhradu dalších výdajů spojených s výkonem funkce

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části