Usnesení rady ze dne 18. 6. 2003 č. 420

k výroční zprávě SKM Praha 3, a. s. za rok 2002

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
1. výroční zprávu SKM Praha 3, a. s. za rok 2002
2. roční účetní závěrku za rok 2002
3. návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2002
4. nevyplacení dividend a tantiém za rok 2002

II.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu dozorčí rady
2. výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2002

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části