Usnesení rady ze dne 18. 6. 2003 č. 419

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.  s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za zabezpečení akce Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit vyplacení odměn

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části