Usnesení rady ze dne 18. 6. 2003 č. 414

k dodatečnému prodeji stávající bytové jednotky č. 2648/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 712/58227 na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov, Praha 3 oprávněným nájemcům Janovi Závadovi a Haně Závadové, bytem Kunešova 2648/8, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
dopis oprávněných nájemců bytové jednotky xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, který je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
dodatečný prodej stávající bytové jednotky č. 2648/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 712/58227 na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov, Praha 3 oprávněným nájemcům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, bytem Kunešova 2648/8, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb., za níže uvedených podmínek:

  • dle Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. čp. 2645 – 2653 s pozemky v k. ú. Žižkov – Kunešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Praha 3 – A. Stávající bytové jednotky, mimo slev uvedených v odst. II. čl. 1b a 1c ve shora citovaných pravidlech.
    Cena z těchto pravidel stanovená bude navýšena o prostředky, které Městská část Praha 3 vložila do fondu oprav Společenství vlastníků uvedeného domu.

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části