Usnesení rady ze dne 18. 6. 2003 č. 413

k uzavření smluv s Českým Telecomem, a. s.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smluv s Českým Telecomem, a. s., které jsou přílohou č. 1 – 7 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedené smlouvy

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části