Usnesení rady ze dne 18. 6. 2003 č. 412

k výplatě finančních prostředků z fondu starosty

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
výplatu finančních prostředků z fondu starosty Obvodnímu mysliveckému spolku Praha 3 ve výši 5 017 Kč

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. realizovat výplatu schválených finančních prostředků

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části