Usnesení rady ze dne 19. 3. 2003 č. 172

ke stanovení platu vedoucí odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu paní RNDr. Magdalény Benešové, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části

II. s t a n o v u j e
plat paní RNDr. Magdaléně Benešové, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části s účinností od 17. 3. 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplácení platu

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části