Usnesení rady ze dne 19. 3. 2003 č. 171

ke spolupráci na velikonočních a vánočních trzích a pronájmu části náměstí Jiřího z Poděbrad

Rada městské části

I. s o u h l a s í
se spoluprací se společností Nestlé Česko, s r. o. na velikonočních a vánočních trzích a pronájmu části náměstí Jiřího z Poděbrad

II. u k l á d á
1. Odboru kultury

1.1. projednat se společností Nestlé Česko, s. r. o. připomínky Rady městské části
2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

2.1. vypracovat smlouvu dle připomínek Rady městské části
3. M. Českému, starostovi městské části

3.1. podepsat tuto smlouvu

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části