Usnesení rady ze dne 19. 3. 2003 č. 170

k ul. Roháčova 107, Praha 3 – cenový návrh na úpravy přízemí domu

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informaci ředitele SKM Praha 3, a. s. o finanční náročnosti úprav v domě Roháčova 107

II. u k l á d á
1. SKM Praha 3, a. s.

1.1. provést úpravy v rozsahu dle dopisu ředitele SKM Praha 3, a. s., č.j. 130/2003/PN

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části