Usnesení rady ze dne 19. 3. 2003 č. 165

k dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/0436/00 mezi Městskou částí Praha 3 a EuroTel Praha, spol. s r. o.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/0436/00 mezi Městskou částí Praha 3 a EuroTel Praha, spol. s r. o., který je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat uvedený dodatek č. 3 k nájemní smlouvě

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části