Usnesení rady ze dne 19. 3. 2003 č. 164

k dodatku příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a. s. na zajištění realizace investiční akce ”Výstavba bytů formou nástaveb a další úpravy objektů Na Balkáně 76/2529 a 78/2530”

Rada městské části

I. s o u h l a s í
se zněním dodatku k příkazní smlouvě, který je součástí tohoto usnesení na zajištění realizace investiční akce ”Výstavba bytů formou nástaveb a další úpravy objektů Na Balkáně 76/2529 a 78/2530”

II. u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat dodatek k příkazní smlouvě mezi Městskou částí Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a. s.

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části